سلام! این مطلب بی ربطو میزارم اینجا اما خودمم واقعا نمیدونم چرا!؟ 

-منِ واقعی چیست؟

همان چیزی است که تو هستی،

نه ان چیزی که دیگران از تو میسازند...

از کتاب: ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد، پائولوکوئلیو